Hand van een baby op hand van een volwassene

Maatschappelijke kosten-batenanalyse en monitoring van brede welvaart: wat kunnen ze van elkaar leren?

Carl Koopmans

Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), de Monitor Brede Welvaart en de Brede Welvaartsindicator zijn alle drie gebaseerd op een breed welvaartsbegrip, maar de invulling daarvan verschilt sterk. De instrumenten kunnen leren van elkaars sterke punten. De MKBA kan worden verbeterd door een breder palet aan welvaartseffecten zichtbaar te maken, zoals onderzocht door CPB en PBL. Ook kan de discontovoet worden aangepast om beter aan te sluiten bij het streven naar duurzaamheid. De Monitor Brede Welvaart en de Brede Welvaartsindicator kunnen worden verbeterd door het belang van indicatoren in te schatten met behulp van de MKBA-methodiek. Het verdient aanbeveling om ook dat te onderzoeken.